Strona w trakcie aktualizacji

Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku

Menu

Zasady funkcjonowania

Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.04.256.2572 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2002 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.01.61.624; 02.10.96; 03.146.1415; 04.66.606; 05.10.75; 07.35.222). W oparciu o wyżej wymienione przepisy oraz inne akty wykonawcze został opracowany statut Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku, który stanowi wykładnię prawa związanego z zasadami funkcjonowania szkół wchodzących w skład tego zespołu.

Zasady:
Finansowania zespołu - działalność edukacyjna Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku jest finansowana ze środków budżetu m.st. Warszawy oraz środków własnych.

Działalności edukacyjnej - są oparte o szkolny zestaw programów nauczania zawierający podstawy programowe kształcenia ogólnego i zawodowego, program profilaktyki i wychowania.

Wynagradzania pracowników:

  • nauczycieli w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami); regulamin wynagradzania stanowiący załącznik do Uchwały nr LII/1581/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r.
  • pracowników administracyjno-obsługowych w oparciu o ustawę z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.223 poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 50 poz. 398)

Informację przygotował: 

Maciej Kołodziej

Stronę utworzono: 

31 marca, 2021

Ostatnia zmiana: 

2 lipca, 2021
crossmenu